top of page

ผลงานติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose Fibre Super Cool Spay (SCS100)

Samyan Mitrtown (1) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)

ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร

พ่นสีทับหน้าสีดำ

พื้นที่ติดตั้ง ชั้น 5 ส่วนหน้าของอาคาร ขนาดพื้นที่ : 2,500 ตร.ม.

โครงการสามย่าน มิตรทาวน์

Samyan Mitrtown

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3
Zeer Rangsit_After (9).jpg

งานรื้อฉนวน PU Foam เก่า พร้อมติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง (Cellulose Insulation and Acoustic)

ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร

พ่นสีทับหน้าสีดำ

ขนาดพื้นที่ : 2,880 ตร.ม.

โครงการ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต) Asia Airport Hotel (Zeer Rangsit)

Lido Connect - Acoustic Insulation SCS 1

งานติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันเสียง (Cellulose Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 2นิ้ว หรือ 50 มิลลิเมตร
พ่นกาวทับหน้า
ขนาดพื้นที่ : 1,345 ตร.ม.

โครงการ ลิโด้ - LIDO CONNECT

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
Cellulose K Bank (0) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร
พ่นสีทับหน้าสีดำ
พื้นที่ติดตั้ง ศูนย์ประชุมภายในอาคาร
ขนาดพื้นที่ : 2,300 ตร.ม.

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย บางปะกง - K BANK Learning Center

SCS100 Lattutude with Logo 13.jpg

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษกันความร้อนและเสียง

(Cellulose Insulation and Acoustic)
ความหนาของวัสดุ 4นิ้ว หรือ 100 มิลลิเมตร
ขนาดพื้นที่ : 2,260 ตร.ม.

โครงการ Latitude ภูเก็ต

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
Untitled-8
Untitled-8

press to zoom
Untitled-7
Untitled-7

press to zoom
Untitled-3
Untitled-3

press to zoom
Untitled-8
Untitled-8

press to zoom
1/8
395447.jpg

ติดตั้งกันเสียง Cellulose Fibre กันเสียง NRC STC& กันสียงฝน

โครงการ ห้องประชุม Bangsaen Heritage

bottom of page