top of page

ผลงานติดตั้ง Double Best PE (AcPcA)

AcPcA Project Done_02 with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 5,222 ตร.ม.

โครงการคลังเวชภัณฑ์ ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
AcPcA 15mm Done (3).jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 1,000 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังเก็บสินค้า ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี

logo Asia Warehouse_04.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 4,519 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังเก็บสินค้า ภายในคลังสินค้าบริษัท TG Cellular World

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4
Untitled-5
Untitled-5

press to zoom

press to zoom

press to zoom
Untitled-5
Untitled-5

press to zoom
1/5
Toyota Charoennakorn (1) with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 1,976 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนศูนย์ให้บริการรถยนต์โตโยต้าธนบุรี โชว์รูมเจริญนคร

Srithai AcPcA Finish with logo.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนคลังผ้าใบเก็บสินค้า ภายในโรงงานศรีไทยมิยากาวา

นิคมอุตสาหกรรมบางปู

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5
AcPcA 25mm Housing Project (2).jpg

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

โครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนภายในอาคาร บ้านพักอาศัย

407236.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

โครงการตลาดโรงทอจอหอ

Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
1/8
Untitled-14
Untitled-14

press to zoom
Untitled-13
Untitled-13

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-14
Untitled-14

press to zoom
1/14
1.jpg

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

 P.V.EXPLOSIVE  (THAILAND )  Co.Ltd.  

( สาขาสระบุรี อาคาร  Sandvik )

1.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

โครงการ Srithai Miyagawa

Untitled-8
Untitled-8

press to zoom
Untitled-6
Untitled-6

press to zoom
Untitled-2
Untitled-2

press to zoom
Untitled-8
Untitled-8

press to zoom
1/8
Untitled-2
Untitled-2

press to zoom
Untitled-8
Untitled-8

press to zoom
Untitled-4
Untitled-4

press to zoom
Untitled-2
Untitled-2

press to zoom
1/8
1.jpg

โครงการ อมตะนครชลบุรี ( NST )

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

1.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จำกัด (มหาชน)

Untitled-5
Untitled-5

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-3
Untitled-3

press to zoom
Untitled-5
Untitled-5

press to zoom
1/12
Untitled-10
Untitled-10

press to zoom
Untitled-9
Untitled-9

press to zoom
Untitled-2
Untitled-2

press to zoom
Untitled-10
Untitled-10

press to zoom
1/10
1.jpg

​ ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 25 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 850 ตร.ม.

บริษัท เอส.วาย.เค.ออโต้พาร์ต อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต  จำกัด

1.jpg

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน PE AcPcA (Double BEST PE Insulation) ความหนาของวัสดุ 15 มิลลิเมตร

ขนาดพื้นที่ : 724 ตร.ม.

บริษัท เอเอฟ - ฮอนแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

Untitled-11
Untitled-11

press to zoom
Untitled-12
Untitled-12

press to zoom
Untitled-1
Untitled-1

press to zoom
Untitled-11
Untitled-11

press to zoom
1/12
bottom of page